Aktualizacja Excel4JPK do wersji 1.0 (008) Excel4JPK Update to version 1.0 (008)

Dodawanie, zmiana i usuwanie danych JPK / Solution for adding, changing and removing SAF-T data.
Post Reply
moderator
Posts: 205
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Aktualizacja Excel4JPK do wersji 1.0 (008) Excel4JPK Update to version 1.0 (008)

Post by moderator »

[English below]

Aktualizacja Excel4JPK do wersji 1.0 (008) z dnia 03.04.2020.

Dokumentacja dla nowej wersji:
Excel4JPK 1.0(008) - transporty i zmiany PL.docx
(210.36 KiB) Downloaded 1658 times

Ogólne założenia:
1. Minimalna wersja JPK to 3.3(002)
2. Dodano wsparcie dla nowej struktury V7M(VDEK) oraz dla FA(3), dla faktur głównie dodano możliwość importu zamówień.
3. W paczce znajduje się dodatkowy transport BE6K48508. Należy go wgrać jedynie jeżeli wersja JPK jest poniżej i równa JPK 3.3(002).
Po kolejnej aktualizacji tj. JPK 3.3(003) nie można wgrywać tego transportu.
4. Mamy dwie ścieżki w zależności od Excel4JPK.
4.1. Wersja Excel4JPK >= 1.0(006) – wgrywamy tylko aktualizację workbench + konfiguracja
4.2. Wersja Excel4JPK < 1.0(006) – wgrywamy workbench oddzielny workbench + konfiguracja
5. Dodano nowe walidacje, w tym dla JPK VAT.
6. Dla JPK VAT wymagane są kroki manuale w zależności od wykorzystywanej klasy implementacyjnej. Szczegóły w dokumentacjiw dokumentacji.

[English version]

Update of Excel4JPK to version 1.0 (008) dated 03.04.2020

Documentation:
Excel4JPK 1.0(008) - transport and changes EN.docx
(207.09 KiB) Downloaded 1640 times

General assumptions:
1. The minimum JPK version is 3.3 (002)
2. Support for the new V7M structure (VDEK) and FA (3) has been added, for invoices the option of importing orders has been added.
3. The package includes an additional transport BE6K48508. It should be uploaded only if the JPK version is below and equal to JPK 3.3 (002).
After the next update, i.e. JPK 3.3 (003), you cannot upload this transport.
4. We have two paths depending on Excel4JPK.
4.1. Excel4JPK version> = 1.0 (006) - we only upload the workbench update + configuration
4.2. Excel4JPK version <1.0 (006) - we upload a separate workbench + configuration workbench
5. New validations have been added, also for JPK VAT.
6. Manual JPK VAT requires manual steps depending on the implementation class used. Details in the documentation in the documentation.


Transports:
Dostępne po zalogowaniu.

Post Reply