JPK pakiet podstawowy - informacje/ SAF-T Basic Package Info

Rozwiązania do przygotowywania deklaracji JPK / Solution for SAF-T XML files preparation
Post Reply
moderator
Posts: 205
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

JPK pakiet podstawowy - informacje/ SAF-T Basic Package Info

Post by moderator »

[Polski]
SNP Poland oferuje kilka produktów związanych z obszarem JPK:
 • JPK Pakiet podstawowy (tworzenie plików XML)
 • JPK Transfer (wysyłka JPK bezpośrednio z SAP na bramkę MF)
 • Excle4JPK (korygowanie i dodawanie danych z plików Excel/ tekstowych do JPK).
Dodatkowo w ofercie znajdują się produkty komplementarne:
 • NIP Checker (sprawdzanie aktywności podatkowej VAT)
 • BP Data Checker (sprawdzanie danych podstawowych kontrahentów)
 • VAT4JPK (generowanie deklaracji VAT na podstawie danych JPK)
 • Wsparcie producenckie produktu JPK pakiet podstawowy (z pulą godzin do wykorzystania lub bez puli godzin).
Produkty JPK
Produkty JPK
JPK_Prod_PL.png (13.8 KiB) Viewed 19979 times
JPK pakiet podstawowy (przygotowanie plików JPK) / JPK Base Solution (SAF-T XML files preparation)
Zobacz wideo prezentujące rozwiązanie (7 minut) : https://www.youtube.com/watch?v=4IGyo5- ... e=youtu.be
Pakiet podstawowy dla Jednolitego Pliku Kontrolnego w SAP od BCC to rozwiązanie wspierające przygotowywanie jednolitych plików kontrolnych w Państwa systemie SAP, wraz z licencją, dokumentacją i filmem instruktażowym
Przygotowane przez nas rozwiązanie pozwala na:
 • Zaczytywanie danych z systemów Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez system SAP, np. BADI, BTE itp.
 • Prezentację zaczytanych danych w formie raportu,
 • Naniesienie korekt na dane zaczytane z systemu,
 • Wygenerowanie plików JPK, w formacie XML,
 • Zarchiwizowanie danych – w dedykowanej tabeli przygotowanej na potrzeby rozwiązania lub z wykorzystaniem narzędzi archiwizujących udostępnionych przez system SAP,
 • Przegląd wysłanych danych – bez możliwości ich edycji.
Założenia:
 • Rozwiązanie jest wgrywane na systemy Klienta poprzez pliki transportowe.
 • Oferowane rozwiązanie zakłada konieczność wprowadzenia części wymaganych danych ręcznie lub wprowadzenia rozszerzenia generującego te dane. Zakres danych podlegających ręcznemu uzupełnieniu uzależniony jest od specyfiki organizacji przebiegu procesów w systemie SAP ERP i jest indywidualny dla każdego przedsiębiorstwa.
 • Klient posiada system SAP ERP w wersji 6.00 lub wyższej.
JPK_Pliki_Screen.png
JPK_Pliki_Screen.png (126.83 KiB) Viewed 19978 times
JPK_Pliki_Screen_2.png
JPK_Pliki_Screen_2.png (119.57 KiB) Viewed 19978 times

[English]
SNP Poland offers several products in the SAF-T area:
 • Standard Audit File in SAP (a basic package) – a solution supporting the preparation of standard audit files in your SAP system, along with the license and tutorial video preparing you to customize the product on your own
 • JPK Transfer – an extension of JPK SNP basic package, supporting the e-transfer of standard audit files to the Ministry of Finance system, along with the license and tutorial video preparing for self-customization of the product
 • Excel4JPK – an extension of JPK SNP basic package, adding functionality to read data from external files (text, Excel) into the basic solution
SAF-T Products
SAF-T Products
JPK_Prod_EN.png (14.29 KiB) Viewed 19979 times
Additionally we offer several additional products that can be used together with our SAF-T solution:
 • NIP Checker– SAP extension (can be used also without JPK package) allowing checking whether a business partner is active, exempted of VAT or inactive in Ministry of Finance/ EU databases
 • BP Data Checker– SAP extension (can be used also without JPK package) allowing checking whether address and name data of business partners in Polish / EU databases.
 • VAT4JPK – an extension of JPK SNP basic package, adding possibility to report VAT (e.g. VAT-7) based on JPK VAT data
 • Manufacturer’s Support (Maintenance) Service for JPK SNP, with or without a monthly pool of support hours
Standard Audit File in SAP (a basic package)
The Standard Audit File in SAP (hereinafter referred to as JPK SNP) is a proprietary product prepared by SNP, whose task is to support users in the preparation of the Standard Audit Files directly in the SAP ERP system, along with the generation of a declaration in the form of an XML file.
As part of this offer, we provide you with:
• The Standard Audit File in SAP, a proprietary solution of SNP, along with the license
• A tutorial video prepared by JPK experts from SNP. The tutorial will prepare your employees for customizing the package to the company’s specific needs on their own.
• In addition, within 30 days of receipt of the tutorial video, you will have the opportunity to submit questions regarding the product to our experts via email at: jpk@SNPgroup.com.
Product delivery date – immediately upon receiving an order by SNP,
• The valuation does not include the product customization to the Customer's system. It is assumed that such customization is done by the Customer on their own based on the provided tutorial.
• The Basis works related to the task performance (such as import to the external transport system) are the Customer’s responsibility.
The solution we have prepared allows you to:
a) Read data from the Customer’s systems using tools provided by the SAP system, e.g. BADI, BTE etc.
b) Present the read data in the form of a report,
c) Make adjustments to the data read from the system,
d) Generate JPK files in XML format,
e) Archive data – in a dedicated table prepared for purposes of the solution or using data archiving tools provided by the SAP system,
f) Review data sent – without the possibility of its editing.
Assumptions:
• The solution is uploaded to the Customer’s system through transport files (SAP ECC 6.00 version or higher).
• The solution includes the generation of all structures contained in JPK,
• The offered solution envisages the need to enter part of the required data manually, or to enter an extension that generates such data. The scope of data to be entered manually depends on the organizational nature of the process in the SAP ERP system, and it is company specific.
JPK_Pliki_Screen_EN.png
JPK_Pliki_Screen_EN.png (134.6 KiB) Viewed 19966 times
JPK_Pliki_Screen_2_EN.png
JPK_Pliki_Screen_2_EN.png (119.57 KiB) Viewed 19966 times

Post Reply